# Title Type Size የተጫነበት ቀን ድርጊቶች
1 የሰነድና መዛግብት አስተዳደር ክፍልን እናስተዋውቆት!! PDF 357209 KiB Apr 24 2023    
2 የረዥም ዘመን የፎቶግራፍ ስብስብ PDF 5683568 MiB Apr 24 2023    
3 መዛግብትና የጽሑፍ ቅርሶች ለጥናትና ምርምር PDF 252763 KiB Apr 24 2023